Ylläpitokoulutus

Ylläpitovaatimuksella kouluttautumisesta varmistetaan, että PHT-asiantuntijan ajantasaiset tiedot ovat alan osaamisvaatimusten mukaiset. Asiantuntijalta edellytetään sekä osaamista ylläpitävää että lisäävää koulutusta. Asiantuntijan osaamisedellytykset varmistavat ammattikunnan arvostuksen säilymisen.
Koulutusvaatimukset

PHT-asiantuntijan tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua kahdeksaa (8) koulutuspäivää vastaavaan PHT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen.

Ylläpitokoulutukseksi hyväksytään sellainen koulutus, joka tukee PHT-asiantuntijan nykyisissä työtehtävissä kehittymistä ja on osa PHT-asiantuntijan omaa kehittymissuunnitelmaa. Ylläpitokoulutus valitaan oman henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Koulutuksen on pääosin oltava esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta:

  • Palkkahallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset

Kokonaisuuteen (8 pv) voi sisällyttää kaksi koulutuspäivää myös esimerkiksi seuraavista teemoista:

  • Prosessi, tekniikka ja automaatio
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö
  • Muu koulutus, joka on perusteltavissa henkilökohtaisia työtehtäviä ja osaamista suoraan tukevaksi

PHT-ylläpitokoulutuksia voidaan erityisen syyn perusteella osittain korvata osoittamalla luotettavasti ja konkreettisesti, että PHT-asiantuntijan osaaminen on ajan tasalla.

Koulutuksen järjestäjän todistus

Palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutuksia tarjoavan yrityksen tai yhteisön tulisi kertoa koulutuksen yhteydessä selkeästi, minkä yllämainitun osa-alueen koulutuksesta on kyse ja kuinka monta PHT-ylläpitokoulutuspäivää kyseinen koulutus vastaa.

Jotta koulutuksen ylläpitovaatimukset voidaan todeta, tulee koulutuksen suorittamisesta olla koulutuksen järjestäjän antama todistus tai muu selvitys koulutuksen sisällöstä ja koulutuksen kestosta (esimerkiksi koulutuspäivän ohjelma). Todistuksia pyydetään tarvittaessa.

Miten koulutuspäivät lasketaan

Yksi koulutuspäivä sisältää noin 6 tuntia aktiivista sisältöopetusta.

Esimerkki: Koulutuspäivä kestää noin 7­–8 tuntia sisältäen lounaan ja muut tauot. Aktiivista sisältökoulutusta on noin 6 tuntia. Tämä lasketaan yhdeksi ylläpitokoulutuspäiväksi.

Koulutuspäiviä voi koostaa myös yhdistämällä useampia lyhyempiä koulutuksia tai valmennuksia laskemalla yhteen, miten paljon koulutuksissa oli aktiivista sisältöopetusta.

yhteensä n. 6 h aktiivista sisältöopetusta 1 koulutuspäivä
yhteensä n. 3 h aktiivista sisältöopetusta 1/2 koulutuspäivää
yhteensä n. 2 h aktiivista sisältöopetusta 1/3 koulutuspäivää
n. 1 h kestävä luento 1/6 koulutuspäivää

Esimerkki: PHT-asiantuntija käy neljä erillistä 1,5 tunnin PHT-ylläpitoon hyväksyttyä luentoa. Tämä lasketaan yhdeksi koulutuspäiväksi.

Verkkokoulutukset

Myös verkkokoulutukset soveltuvat PHT-ylläpitokoulutukseksi, jos ne täyttävät PHT-ylläpidon mukaiset vaatimukset koulutuksen sisällön, keston ja koulutuksen järjestäjän antaman todistuksen osalta.

Verkkokoulutuksissa aktiiviseen sisältöopetukseen lasketaan kuuluvan niin sanottu luento-osa sekä testi, jolla varmennetaan koulutukseen osallistuminen ja oppiminen.

Esimerkki: Verkkokoulutus kestää noin puoli tuntia, jonka jälkeen tehdään testi liittyen verkkokoulutuksen sisältöön. Testin tekemiseen arvioidaan kuluvan noin 5–15 minuuttia. Osallistuja saa todistuksen osallistumisesta. Tästä saa 1/8 koulutuspäivää.

Raportointikauden aikana käydyistä verkkokoulutuksista käy todistukseksi palveluntarjoajalta ladattu kooste, josta ilmenee kurssien sisältö ja kesto.

Muiden tutkintojen suorittaminen

Tutkintoihin tähtäävä jatkokoulutus (esimerkiksi tradenomin tutkinto, taloushallinnon erikoisammattitutkinnot, KTM ym.) voidaan hyväksyä ylläpitokoulutukseksi. Myös pitkäkestoiset palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelmat ja muut sisältövaatimuksiin sopivat koulutusohjelmat voidaan laskea hyväksi tutkinnon sisällöstä riippuen.

Yritysten omat sisäiset koulutukset lasketaan hyväksi koulutuksen sisällöstä riippuen.

PHT-ylläpitoon soveltuu pääasiallisesti vain palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille suunniteltu koulutussisältö.

Kuka saa järjestää PHT-ylläpitoon soveltuvaa koulutusta

Koulutuksen järjestäjän tulee olla tunnettu ja koulutuksilla tulee olla riittävä laatutaso. Kouluttajien tulee olla ao. aihealueen päteviä asiantuntijoita. Tili-instituuttisäätiö pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä koulutuksen tarjoajan tai kouluttajan koulutukset PHT-ylläpitoon sopivaksi.

Asiantuntijat, joilla on PHT- ja KLT-tutkinto

Samat koulutukset käyvät sekä PHT- että KLT-tutkinnon ylläpitoon, kunhan koulutukset tukevat asiantuntijan osaamista, nykyisissä työtehtävissä suoriutumista ja ovat osa asiantuntijan henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa. Koulutusvaatimus on yhteensä kahdeksan koulutuspäivää molempien tutkintojen ylläpitämiseksi.